Сulture in your DNA
[ENG]
On August 22-29 the youth exchange "Culture In Your DNA" was held in Tammispea within the Erasmus+ programme, written by the participants of our Youth Club - Marem, Polina and Nikita the mentorship of our youth worker Veera Jegorova.
The youth exchange goal was to increase the interest of the participants in getting to know the culture of their own country and the cultures of other countries in different ways, through activities, workshops and cultural evenings. The problem that the participants faced and tried to solve is that the boundaries between different cultures are blurred , people forget their traditions and the characteristics of their ancestors.
Throughout the project, 30 participants (15-19 years old) from countries such as Portugal, Moldova, Georgia, Greece and Estonia, immersed themselves in the topic of culture through various informal methods such as: group discussions, improvisations, cultural evenings, debates, and master classes of various formats. Participants shared interesting facts about their countries, compared situations, discussed and looked for reasons, and also learned about the opportunities of young people, broke stereotypes about other nationalities and strengthened relations between countries. The leader of each country conducted workshops throughout the project, where participants created culturally themed products:
- Performance;
- Book of legends;
- Puppet and Mandala;
- Escape box;
The project was very intense and fascinating. The participants got a lot of unforgettable emotions and memories and of course expanded their knowledge about the culture of the participating countries.

[RUS]
С 22-29 августа на базе Tammispea прошел молодёжный обмен "Culture In Your DNA" в рамках программы Erasmus+, написанный участниками нашего молодежного клуба - Марем, Полины и Никиты при поддержке нашего молодёжного работника Веры Егоровой.
Целью данного молодежного обмена было повысить интерес участников к культуре своей страны, а также культур других стран с помощью неформального образования. Проблема, с которой столкнулись и пытались решить участники, заключается в том, что границы между разными культурами размыты, люди забывают свои традиции и особенности своих предков.
На протяжении всего проекта 30 участников (15-19 лет) из таких стран, как Португалия, Молдова, Грузия, Греция и Эстония, погружались в тему культуры через разные неформальные методы такие как: групповые дискуссии, импровизации, культурные вечера, дебаты, а также мастер-классы разных форматов. Участники делились интересными фактами о своих странах, сравнивали ситуации, обсуждали и искали причины, а также узнавали о возможностях молодёжи, ломали стереотипы о других национальностях и укрепляли отношения между странами. Лидер каждой страны проводил воркшопы в течение всего проекта, где участники создали продукты на тему культуры:
- Книгу с легендами стран-участниц;
- Мандала и куклу;
- Квест бокс;
- Иммерсивное театральное представление;
Проект получился очень насыщенным и интересным. Участники получили кучу незабываемых эмоций и воспоминаний и конечно же расширили свои знания о культуре стран-участниц.

[EST]
22-29 augustini toimus Tammispea baasis Erasmus+ programmi raames noortevahetus “Culture In Your DNA”, mille kirjutasid meie noorteklubi osalejad - Marem, Polina ja Nikita meie noorsootöötaja Veera Jegorova toel.
Selle noortevahetuse eesmärk oli mitteformaalse meetodite kaudu suurendada osalejate huvi nii oma riigi kui ka teiste riikide kultuuride vastu. Probleem, millega osalejad silmitsi seisid ja mida lahendada püüdsid, on see, et piirid erinevate kultuuride vahel on hägusad, inimesed unustavad oma traditsioonid ja esivanemate omadused.
Kogu projekti vältel sukeldus 30 osalejat (15-19-aastased) sellistest riikidest nagu Portugal, Moldova, Gruusia, Kreeka ja Eesti kultuuri teemasse läbi erinevate mitteformaalsete meetodite nagu grupivestlused, improvisatsioonid, kultuuriõhtud, väitlused ja erinevas formaadis meistriklassid. Osalejad jagasid huvitavaid fakte oma riikide kohta, võrdlesid olukordi, arutlesid ja otsisid põhjuseid ning said teada ka noorte võimalustest, murdsid stereotüüpe teistest rahvustest ja tugevdasid riikidevahelisi suhteid. Iga riigi juht viis kogu projekti vältel läbi töötubasid, kus osalejad lõid kultuuriteemalisi tooteid:
- Raamat osalevate riikide legendidega;
- Mandala ja nukk;
- Quest box;
- Kaasahaarav teatrietendus;
Projekt osutus väga rikkalikuks ja huvitavaks. Osalejad said palju unustamatuid emotsioone ja mälestusi ning loomulikult avardasid teadmisi osalevate riikide kultuurist.

© IZUM 2023
Noorteklubi Active MTÜ